Om Företaget

Otto Nilssons Byggnads AB utför alla slags reparationer, underhållsarbeten, om- och tillbyggnader. Allt från det lilla till det större arbetet. Våra kunder är både statliga/kommunala och fastighetsägare. Våra anställda är inte bara skickliga fackmän utan också proffs på att hantera alla typer av svåra situationer som kan uppstå vid tex arbeten på en skola/förskola, kontor eller kvarboende vid stora o små lägenhetsrenoveringar.

Servicehantverkarna tar stort ansvar och arbetar tillsammans med arbetsledningen vilket leder till större engagemang och ansvarstagande. För kunden innebär detta trygghet genom hela projektet. Alla våra serivicehantverkare är utrustade med servicebil med tillhörande utrustning vilket gör att de är förberedda för det mesta och kan rycka ut på akuta arbeten fortare. Våra anställda är även uppdaterade med de senaste utbildningarna som krävs för att de ska kunna utföra ett säkrare och bättre jobb.
Vår kalkylavdelning lämnar gärna offertförslag på både stora och små projekt.

Otto Nilssons Byggnads arbetar efter mottot att våra kunder ska känna sig trygga i vårt sällskap.

Miljö- och kvalitetspolicy

Otto Nilssons Byggnads AB är ett byggföretag som hjälper både statliga, kommunala och privata fastighetsägare att utföra alla slags reparationer, underhållsarbeten, om- och tillbyggnader med rätt kompetens och med ett stort engagemang som bidrar till hög kvalitet.

Våran affärsidé är att jobba med återkommande kunder och teckna ramavtal eller sammarbetesavtal som gynnar båda parter på ett långsiktigt sätt. Vi strävar efter att ha en organisation som är anpassad efter kundens önskemål och krav. Kvaliteten på våra tjänster ska utföras på ett så kompetent sätt att kunderna ser Otto Nilssons Byggnads AB som en självklar partner. Vårt åtagande omfattar likväl kundkrav som legala krav.

Otto Nilssons Byggnads AB arbetar för att skapa förtroende för vår verksamhet hos anställda, kunder samt allmänheten och myndigheter. Vi integrerar miljöfrågorna i verksamheten genom att systematiskt arbeta med att undersöka miljön, göra riskbedömningar, åtgärdar eventuella brister och kontrollerar åtgärderna.

  • Otto Nilssons Byggnads AB skall arbeta för att ständigt förbättra vårt miljö- och kvalitetsarbete genom att aktivt formulera mål baserade på vår processkartläggning och betydande miljöaspekter.
  • Vi åtar oss att uppfylla tillämpliga krav för att uppnå en god kvalitetsnivå.
  • Med hjälp av vårt riskbaserade arbetssätt arbetar vi hela tiden förebyggande för att undvika brister och reklamationer.
  • Miljö- och kvalitetsarbetet genomsyrar hela verksamheten och finns som en naturlig del i vårt dagliga arbete.
  • Vi åtar oss att ständigt bli bättre på miljöarbete och minska företagets energiförbrukning, bli mer resurseffektiva och minska på våra utsläpp för transporter.

 

Arbetsmiljö

En god och säker arbetsmiljö är en viktig strategisk fråga för Otto Nilssons Byggnads AB. Målsättningen med Otto Nilssons Byggnads AB:s arbetsmiljöarbete är att skapa en fysiskt, psykiskt och socialt sund och utvecklande arbetsplats för alla medarbetare, där risker för arbetsskador och arbetsrelaterad ohälsa förebyggs.

Otto Nilssons Byggnads AB utvärderar löpande insatserna inom arbetsmiljöområdet för att kunna göra ständiga förbättringar i det dagliga arbetsmiljöarbetet och i ledningssystemet för arbetsmiljö. Vårt åtagande omfattar likväl kundkrav som legala krav. Arbetets krav ska anpassas till människans förutsättningar i såväl fysiskt som psykiskt avseende. Åtgärder som förbättrar arbetsmiljön ger positiva effekter för såväl den enskilda som organisationen.
Uppgiften att skapa en god arbetsmiljö ställer stora krav på såväl organisationen som den enskilde. Arbetsmiljöverksamheten är en för organisationen och de anställda gemensam angelägenhet. Den ska bedrivas i samverkan där alla har ansvaret att medverka. Åtgärder för att förbättra arbetsmiljön ska präglas av den helhetssyn på alla de faktorer som påverkar människan i arbetet.

Bevakning och utveckling av arbetsmiljön ska utgöra en naturlig del i alla verksamheter inom organisationen. Personalen ska inte bara veta vilka risker som kan finnas utan också kunna undvika riskerna.

Arbetsmiljöproblem ska i princip lösas på arbetsplatsen genom ett kontinuerligt och nära samarbete mellan organisationen och de anställda. Vi ska ha kontinuerliga samråd med arbetstagare.