Om- och tillbyggnad med ny planlösning

Lergökens Förskola i Lund

Delar av skolbyggnaden uppfördes under mitten av sjuttiotalet. Stommen av trä kläddes med tegel och takkonstruktionen – även den i trä – belades med eternit.

Till följd av markfukt konstaterades hög fukthalt i såväl golv som syllar vilket fick till följd att ett beslut om rivning och en renovering togs.

Skolans nya byggnader bestående av två huskroppar, länkades ursprungligen samman av en förbindelsegång. Denna revs och ersattes med en kombinerad matsal/torg.

Entreprenaden omfattade rivning av stora delar av fastigheten – i princip behölls endast grundläggningens kantbalk, fasaden i tegel och takkonstruktionen – samt om- och tillbyggnad med tillhörande anpassning av planlösningen.

Om- och tillbyggnaden resulterade i nya ändamålsenliga utrymmen för 7 st förskolegrupper, matsal, personal- och service-utrymmen samt tillagningskök. Dessutom byggdes 2 st förråd, sophus och 2 st verandor.

FAKTARUTA

  • Objektsbeskrivning: Rivning och total ombyggnad med anpassning till befintlig arkitektur, ny planlösning
  • Omfattning: Ca 1 200 kvm
  • Entreprenadform: Generalentreprenad
  • Kontraktssumma: Ca 33 Mkr
  • Beställare: Lundafastigheter